Zásady ochrany osobných údajov

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len " Zásady") sa vzťahujú na osoby, ktoré navštevujú webové stránky modecom.com, kontaktujú oddelenie podpory prostredníctvom formulára dostupného na adrese support. modecom.co.uk (ako aj support .modecom.co.uk a support-fr.modecom.co.uk), ako aj prostredníctvom e-mailu alebo telefónu, zúčastňujú sa na súťažiach a na osoby, ktorých údaje spracúvame na základe zmlúv, záväzkov alebo súhlasov získaných na prenos obchodných informácií elektronickými prostriedkami a ktoré sú staršie ako 16 rokov (ďalej len " Používatelia").
 2. Pred použitím ktorejkoľvek zo služieb opísaných v predchádzajúcej vete (ďalej len " služby") je každý používateľ povinný prečítať si tieto zásady.
 3. Správcom osobných údajov je spoločnosť MODECOM Europe s.r.o. so sídlom v Žiline, Vojtecha Tvrdého 17, Žilina 010 01, Slovensko, DIČ (NIP): 2120985240, IČO (REGON): 52306801 (ďalej len MODECOM/správca).
 4. Správca nepredpokladá spracovanie osobných údajov detí mladších ako 16 rokov. Služby poskytované spoločnosťou MODECOM môžu využívať len osoby staršie ako 16 rokov.
 5. V záležitostiach týkajúcich sa zásad a ochrany údajov môžete kontaktovať správcu prostredníctvom:
 6. e-mail: dane.osobowe@modecom.eu
 7. poštou na túto adresu MODECOM Europe s.r.o., Vojtecha Tvrdého 17, Žilina 010 01, Slovensko, s označením "Ochrana osobných údajov".

ÚČELY SPRACOVANIA

 1. Spoločnosť MODECOM spracúva vaše osobné údaje v súvislosti s používaním elektronicky poskytovaných služieb v závislosti od typu služby.
 2. Webová lokalita modecom.com: V rámci údržby webovej stránky môže MODECOM zhromažďovať údaje o Používateľoch, ktorí navštívia webovú stránku (pomocou "cookies" a JavaScriptu), ako napríklad IP adresu, informácie o poskytovateľovi internetových služieb, operačnom systéme Používateľa, použitom prehliadači, rozlíšení obrazovky, modeli zariadenia a ďalšie údaje o softvéri a hardvéri používanom Používateľom. Tieto údaje sú predmetom profilovania, ktoré však nemá vplyv na používanie uvedenej služby a nemá pre vás žiadne dôsledky. Údaje zhromaždené spoločnosťou MODECOM sa spracúvajú len na štatistické účely.
 3. Formulár technickej podpory: MODECOM v rámci technickej podpory zhromažďuje osobné údaje poskytnuté používateľmi prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na webovej stránke support.modecom.co.uk (a support . modecom.co.uk a support-fr.modecom.co.uk). Údaje sa spracúvajú za účelom zaslania potvrdenia o prijatí požiadavky na e-mailovú adresu, ktorú Užívateľ uviedol, a zaslania odpovede na túto adresu tímom technickej podpory, poskytnutia pomoci pri používaní produktov MODECOM, monitorovania návštevnosti webovej stránky a zhromažďovania štatistík návštevníkov. Používateľ poskytuje svoje údaje dobrovoľne; niektoré osobné údaje (meno, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo) sú však nevyhnutné, pretože sú potrebné na poskytnutie pomoci technickej podpory. Ich neposkytnutie alebo poskytnutie nepravdivých údajov znemožní vybavenie žiadosti. Niektoré údaje (týkajúce sa softvéru a hardvéru používateľa) sa zhromažďujú automaticky a môžu byť predmetom profilovania, ale to nie je relevantné pre podanie žiadosti a jej vybavenie. Takisto to nemá pre Používateľa žiadne dôsledky. Údaje podliehajúce profilovaniu sa používajú len na štatistické účely.
 4. Poskytovanie obchodných informácií: Na základe vášho osobitného súhlasu môže MODECOM spracúvať vaše osobné údaje na účely poskytovania obchodných informácií elektronickými prostriedkami. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v korešpondencii alebo kontaktovaním správcu.
 5. Súťaže: MODECOM môže príležitostne organizovať súťaže, počas ktorých sa môžu spracúvať osobné údaje dobrovoľne poskytnuté účastníkmi. Tieto údaje sa spracúvajú len na účely realizácie súťaže, ako je stanovené v pravidlách súťaže (napr. na vyžrebovanie výhercov alebo informovanie výhercu), a to počas obdobia potrebného na realizáciu súťaže, pokiaľ účastník súťaže neudelí samostatný súhlas so spracovaním údajov na iné účely vrátane marketingových účelov.
 6. Zmluvné alebo povinné spracúvanie: Ak medzi spoločnosťou MODECOM a vami alebo subjektom, v ktorom ste zamestnaný, existuje zmluva alebo záväzok, na základe ktorého spoločnosť MODECOM spracúva údaje osoby, bude spoločnosť MODECOM pokračovať v spracúvaní údajov, kým nesplní svoje záväzky voči druhej strane, pokiaľ spracúvanie vrátane uchovávania nie je zákonom vyžadované dlhšie ako obdobie spolupráce medzi oboma stranami.

OUTSOURCING SPRACOVANIA ÚDAJOV

 1. Niektoré informácie môžu byť odovzdané tretím stranám, ktoré správcovi poskytujú služby v oblasti údržby IT infraštruktúry a systémov, hostingu, monitorovania návštevnosti webových stránok, ak je to potrebné na plnenie povinností voči používateľovi. Prenos údajov sa uskutočňuje na základe zmlúv o poverení spracovaním údajov podpísaných s týmito subjektmi.
 2. Spoločnosť MODECOM poveruje spracovaním vašich údajov tretie strany, pričom dodržiava zásady bezpečnosti, dôvernosti a minimalizácie.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

 1. Každá osoba, ktorej údaje spoločnosť MODECOM spracúva, má právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie ("právo byť zabudnutý") alebo obmedzenie ich spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu.
 2. Okrem toho môže spoločnosť MODECOM na žiadosť dotknutej osoby preniesť údaje subjektu, ktorý dotknutá osoba určila.
 3. Každá osoba, ktorej údaje spracúva spoločnosť MODECOM, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
 4. Ak ste súhlasili so zasielaním obchodných informácií e-mailom, máte právo svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na už vykonané spracovanie a bez toho, aby to malo vplyv na iné služby a povinnosti poskytované spoločnosťou MODECOM.

POUŽÍVANIE COOKIES

 1. Webové lokality a služby spoločnosti MODECOM používajú súbory "cookie" a ďalšie nástroje, ako je miestne úložisko a úložisko relácií, na identifikáciu vracajúceho sa návštevníka, odoslanie požiadavky a urýchlenie výkonu webových lokalít. Ukladajú sa vo vašom zariadení počas prehliadania webových lokalít spoločnosti MODECOM.
 2. Tieto informácie môže ukladať správca (súbory cookie prvej strany) aj tretie strany, ktoré správcovi poskytujú služby (súbory cookie tretích strán).
 3. Súbory cookie a iné nástroje sa používajú na odoslanie žiadosti, udržiavanie relácie a monitorovanie návštev webovej stránky.
 4. Používateľ môže vo svojom prehliadači kedykoľvek zakázať súbory cookie. Zakázanie ich používania môže Správcovi sťažiť alebo znemožniť dosiahnutie účelu spracovania údajov, a tým môže zabrániť poskytovaniu služieb alebo záväzkov voči Používateľovi.

BEZPEČNOSŤ

 1. Správca vynaloží všetko úsilie a použije potrebné technické prostriedky na zabezpečenie toho, aby sa údaje používateľov spracúvali spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť a dôvernosť informácií.
 2. Akékoľvek porušenie bezpečnostných pravidiel súvisiacich so spracovaním osobných údajov je potrebné bezodkladne oznámiť správcovi.

Ďakujeme! Váš príspevok bol prijatý!
Ups! Pri odosielaní formulára sa niečo pokazilo.